Mẫu đăng ký

Joboh Samurai >Mẫu đăng ký

Mẫu đăng ký

Khi bạn đăng ký vào mẫu này, chúng tôi sẽ giới thiệu miễn phí thông tin công việc cho bạn. Ngoài ra, nếu bạn có khó khăn hay có điều gì muốn biết, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Vì vậy, hãy đăng ký nhé!

Mẫu đăng ký

(Về việc bảo mật thông tin cá nhân)

Vui lòng xác nhận phương châm bảo mật thông tin.

Đối với thông tin cá nhân của khách hàng, với mục đích xử lý phù hợp với yêu cầu và câu hỏi của khách hàng, công ty chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để liên lạc, hướng dẫn cho khách hàng. Sau khi đồng ý với nội dung đó, vui lòng nhập vào.

 là hạng mục cần thiết.

Họ và tên

Tên bằng chữ Furigana

Ngôn ngữ mẹ đẻ

Địa chỉ mail

Địa chỉ mail (xác nhận)

Số điện thoại

Nội dung liên lạc

Về việc bảo mật thông tin cá nhân

 ※Khi sử dụng mẫu đơn của chúng tôi, bạn cần phải đồng ý.