Bảo hiểm hưu trí

Joboh Samurai > Thông tin hữu ích >Bảo hiểm hưu trí

Bảo hiểm hưu trí

Bảo hiểm hưu trí

Bảo hiểm hưu trí là chế độ chi trả bảo hiểm khi người lao động già yếu và không thể làm việc được, hay cơ thể bị thương tổn do bệnh tật và chấn thương nào đó, hay khi gia quyến của người đó rơi vào tình trạng túng quẫn do mất đi trụ cột chính.

Tham gia bảo hiểm

Thông thường người làm việc trên 30 giờ một tuần sẽ là đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí. Từ tháng 10 năm 2016, đối tượng tham gia đã được mở rộng cho cả những người làm việc trên 20 giờ một tuần trong doanh nghiệp có trên 501 nhân viên.

Mức đóng bảo hiểm

Công ty đóng 50% + cá nhân đóng 50%

Phương pháp thanh toán tiền bảo hiểm hưu trí của người lao động

◆Tiền bảo hiểm hưu trí của người lao động = Lương tiêu chuẩn (số tiền hàng tháng) x tỷ lệ nộp bảo hiểm hưu trí

◆Lương tiêu chuẩn (số tiền hàng tháng) sẽ được quyết định theo xếp hạng (mức độ) của số lương hàng tháng.

※Biểu tiền bảo hiểm của bảo hiểm y tế và bảo hiểm hưu trí từ tháng 10 năm 2016 (số tiền nộp vào tháng 11)

Ví dụ: (Tokyo)  Thu nhập tháng là 225.000 Yên => Mức độ lương hàng tháng (210.000 ~ 230.000) => Lương tiêu chuẩn (số tiền hàng tháng) là 220.000 Yên.

◆ Bảo hiểm y tế = 220.000 Yên x 18,182% = 40.000,4 Yên
  Trong đó, cá nhân đóng = 40.000,4 ×50%=20.000,2 Yên
  Công ty đóng = 40.000,4 ×50%=20.000,2 Yên
  ※Trường hợp người được bảo hiểm thông thường.
  ※Trường hợp ngoại trừ người tham gia quĩ hưu trí.

mục liên quan