Bảo hiểm y tế (sức khoẻ)

Joboh Samurai > Thông tin hữu ích >Bảo hiểm y tế (sức khoẻ)

Bảo hiểm y tế (sức khoẻ)

Bảo hiểm y tế (sức khoẻ)

Là chế độ bảo hiểm xã hội nhằm mục đích giúp ổn định cuộc sống bằng việc chi trả chi phí y tế hoặc tiền trợ cấp cần thiết khi người lao động hoặc gia đình của người đó bị ốm đau, thương tật, khi sinh con, khi qua đời.

Tham gia bảo hiểm

Thông thường người làm việc trên 30 giờ một tuần sẽ là đối tượng tham gia bảo hiểm sức khoẻ. Từ tháng 10 năm 2016, đối tượng tham gia đã được mở rộng cho cả những người làm việc trên 20 giờ một tuần trong doanh nghiệp có trên 501 nhân viên.

(Ngay cả làm việc bán thời gian, nếu thời gian làm việc của 1 ngày hay 1 tuần và số ngày làm việc cố định trong 1 tháng bằng trên 3/4 số phút làm việc của người lao động bình thường thì cũng cần bắt buộc tham gia).

Mức đóng bảo hiểm

Công ty đóng 50% + Cá nhân đóng 50%

Số tiền cá nhân sẽ thanh toán tại quầy của bệnh viện khi bị bệnh (chi phí chịu tại quầy)

Trường hợp đã đưa thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh viện thì số tiền mà cá nhân chi trả sẽ là 30% chi phí điều trị.

Phương pháp thanh toán tiền bảo hiểm y tế

◆Tiền bảo hiểm y tế = Mức lương tiêu chuẩn (số tiền hàng tháng) x tỷ lệ tiền bảo hiểm y tế

◆Tiền lương tiêu chuẩn (số tiền hàng tháng) sẽ được quyết định theo xếp hạng (mức độ) của số tiền lương hàng tháng.

※Biểu tiền bảo hiểm của bảo hiểm y tế và bảo hiểm hưu trí của người lao động từ tháng 10 năm 2016 (số tiền nộp vào tháng 11)

Ví dụ: (Tokyo) thu nhập tháng là 225.000 Yên => Mức độ lương hàng tháng (210.000 ~ 230.000) => Lương tiêu chuẩn (số tiền hàng tháng) là 220.000 Yên.

◆ Bảo hiểm sức khoẻ = 220.000 Yên x 9.96% = 21.912 Yên
  Trong đó, cá nhân chịu = 21.912 ×50%=10.956 Yên
  Công ty chịu = 21.912 ×50%=10.956 Yên
  ※Nếu áp dụng đối với người được bảo hiểm thứ hai của bảo hiểm chăm sóc hộ lý, thì tỷ lệ nộp    bảo hiểm y tế sẽ là 11.54%, tiền bảo hiểm sức khoẻ sẽ là 25.388 Yên.
  ※Người được bảo hiểm thứ hai của bảo hiểm chăm sóc lâu dài là người trên 40 tuổi đến dưới 65    tuổi.

mục liên quan