Kiến thức cơ bản về chế độ bảo hiểm xã hội

Joboh Samurai > Thông tin hữu ích >Kiến thức cơ bản về chế độ bảo hiểm xã hội

Kiến thức cơ bản về chế độ bảo hiểm xã hội

Chế độ bảo hiểm xã hội

Đây là một lĩnh vực bảo đảm xã hội, là chế độ bảo hiểm công cộng. Đây là cơ cấu chuẩn bị cho nhiều rủi ro (sự cố) của đời người như là bệnh tật, tuổi già, thất nghiệp, tai nạn lao động, chăm sóc hộ lý; mọi người đóng góp tiền trước (tiền bảo hiểm); thanh toán tiền và dịch vụ cần thiết cho những người đã gặp rủi ro trong thực tế.

Nói cách khác, bảo hiểm xã hội là chế độ chăm sóc cho con người dưới hình thức gọi là thanh toán bảo hiểm khi họ “rơi vào tình cảnh không thể lao động được”.

Các loại bảo hiểm xã hội của Nhật Bản

Bảo hiểm y tế (sức khoẻ)  ※ Bảo hiểm chuẩn bị cho ốm đau và chấn thương

Bảo hiểm hưu trí của người lao động  ※Bảo hiểm thanh toán tiền cấp dưỡng khi về già hoặc khi gặp trở ngại

Bảo hiểm lao động (tai nạn và việc làm) ※Bảo hiểm chuẩn bị cho thương tật trong quá trình làm việc hoặc thất nghiệp

Bảo hiểm chăm sóc hộ lý ※Bảo hiểm khi cần thiết theo tuổi già

mục liên quan