Bảo hiểm thất nghiệp

Joboh Samurai > Thông tin hữu ích >Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

Nghĩa vụ tham gia bảo hiểm

Việc tham gia chế độ bảo hiểm việc làm là nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp. Không liên quan đến qui mô văn phòng, trường hợp
①có thời gian lao động cố định là 1 tuần trên 20 giờ và
②thuê người dự kiến làm việc trên 31 ngày sẽ là đối tượng áp dụng.

Tỷ lệ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1 tháng 4 năm 2016
 
Người lao động đóng

Công ty đóng
①+②
Tỷ lệ tiền bảo hiểm thất nghiệp
Công việc thông thường 0.4% 0.7% 1.1%
Công việc về xây dựng 0.5% 0.9% 1.4%
Công việc nông lâm thuỷ sản và sản xuất rượu 0.5% 0.8% 1.3%
Phương pháp tính bảo hiểm thất nghiệp (ví dụ)

Bảo hiểm thất nghiệp = tổng tiền lương (hàng tháng) x tỷ lệ nộp bảo hiểm thất nghiệp

Trường hợp thu nhập tháng là 200.000 Yên

◆Phần cá nhân đóng = 200.000 Yên  x 0,4% = 800 Yên

◆Phần công ty đóng = 200.000 Yên  x 0,7% = 1.400 Yên

mục liên quan