Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

Joboh Samurai >Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

Công ty cổ phần Macs sẽ thu thập, sử dụng, quản lý thông tin cá nhân theo phương châm bảo mật thông tin cá nhân này.

Trong phương châm này, thông tin cá nhân là thông tin liên quan đến cá nhân, là những thông tin để có thể phân biệt được thông tin cá nhân cụ thể căn cứ theo họ tên, ngày tháng năm sinh, những ghi chép khác có trong thông tin tương ứng (bao gồm cả các thông tin có thể phân biệt được thông tin cá nhân cụ thể bằng cách so sánh với các thông tin khác).

  1. Khi công ty chúng tôi nhận thông tin các nhân, chúng tôi sẽ làm rõ mục đích đó, và thu thập thông tin sau khi nhận được sự đồng ý của người đó. Ngoài ra, đối với những thông tin các nhân đã thu thập, chúng tôi sẽ tiến hành sử dụng, cung cấp và ủy thác chỉ trong phạm vi mục đích kinh doanh của tập đoàn chúng tôi. Bên cạnh đó, phạm vi thông tin cá nhân thu thập sẽ giới hạn các nội dung cần thiết cho mục đích kinh doanh của Công ty chúng tôi, và việc thu thập sẽ chỉ được thực hiện bằng phương thức hợp pháp và công bằng.
  2. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng chung cho các công ty trong cùng tập đoàn (Công ty cổ phần Macs, Công ty cổ phần Tsukasa Corporation). Hơn nữa, việc sử dụng chung nằm trong phạm vi mục đích sử dụng nói trên, chúng tôi không tiến hành sử dụng chung với những mục đích nào khác.
  3. Tập đoàn chúng tôi sẽ nỗ lực để có thông tin cá nhân với nội dung chính xác và mới nhất trong phạm vi mục đích sử dụng, chúng tôi sẽ có biện pháp cần thiết và phù hợp để phòng tránh sự rò rỉ, mất mát, tổn hại đến thông tin, và quản lý an toàn khác.
  4. Trừ trường hợp được pháp luật cho phép là ngoại lệ, thông tin cá nhân sẽ không tiết lộ, cung cấp cho người thứ ba nếu không được sự đồng ý.
  5. Đối với việc xử lý thông tin cá nhân, cùng với việc tuân thủ các quy định liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, thông qua hoạt động đào tạo nhân viên, chúng tôi nỗ lực để phát triển và cải thiện hệ thống quản lý.
  6. Đối với việc ủy thác xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ lựa chọn nơi ủy thác có tiêu chuẩn quản lý đầy đủ, đồng thời sẽ tiến hành sự giám sát cần thiết và phù hợp.
  7. Trong trường hợp có thắc mắc, tiết lộ, chỉnh sửa liên quan đến thông tin cá nhân, hay có yêu cầu về việc ngừng sử dụng và ngừng cung cấp cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng điều này chỉ trong trường hợp nó được xác nhận bởi người bản thân người đề xuất.
    quan đến việc xử lý, tiết lộ thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi nắm giữ, các yêu cầu khác như sau.

株式会社マックス本部
東京都大田区蒲田5-28-4 ECS第27ビル202
専務取締役 正木 英治
TEL : 03-5711-0805
FAX : 03-5711-7603