Bảo hiểm hộ lý chăm sóc

Joboh Samurai > Thông tin hữu ích >Bảo hiểm hộ lý chăm sóc

Bảo hiểm hộ lý chăm sóc

Bảo hiểm hộ lý chăm sóc

Là cơ cấu hỗ trợ lẫn nhau trên toàn xã hội để chăm sóc những người cao tuổi.

Người được bảo hiểm thứ nhất: những người trên 65 tuổi Tiền bảo hiểm chăm sóc hộ lý cho những người trên 65 tuổi là số tiền bảo hiểm tương ứng với thu nhập, tùy theo thành phố, thị xã, nông thôn và các vùng đặc biệt mà số tiền bảo hiểm sẽ khác nhau. Ngoài ra, về việc nộp bảo hiểm thì bảo hiểm sẽ được khấu trừ từ lương hưu.

Người được bảo hiểm thứ hai: Người đang tham gia bảo hiểm y tế từ trên 40 tuổi đến dưới 65 tuổi

Bảo hiểm chăm sóc y tế = Tiền lương tiêu chuẩn hàng tháng x Tỷ lệ đóng bảo hiểm chăm sóc hộ lý

     +

Tiền thưởng tiêu chuẩn x Tỷ lệ đóng bảo hiểm chăm sóc hộ lý

※Theo công bố của hiệp hội bảo hiểm sức khỏe trên toàn quốc, từ tháng 5 năm 2015 tỷ lệ nộp bảo hiểm chăm sóc dài hạn sẽ là 1.58%.

※Chi phí cần thiết cho bảo hiểm chăm sóc dài hạn, được chi trả bởi tiền bảo hiểm chăm sóc hộ lý sẽ thanh toán cho những người trên 40 tuổi, chi phí đó đang được quyết định theo từng năm. Vì vậy, về tỷ lệ nộp bảo hiểm chăm sóc hộ lý cũng sẽ được tiến hành xem xét hàng năm.

mục liên quan